Loading ...

Nhân sự Công ty

Ban Lãnh đạo:

  1. Ông: Nguyễn Quang Nghĩa

Chức vụ: Giám đốc Công ty – Chủ tịch HĐQT

Trình độ: Kỹ sư

  1. Ông: Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ: Trưởng Ban cố vấn, quản lý vốn – TV HĐQT

Trình độ: Kỹ sư

  1. Ông: Nguyễn Đức Thắng

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Trình độ: Thạc sỹ

  1. Bà: Nguyễn Hồng Hạnh

Chức vụ: Kế toán Trưởng

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Liên hệ

Thông Báo